Avís Legal

1.         Informació General

El present lloc web http://www.sitgestur.cat és propietat de Turisme de Sitges – Agència de Promoció de Sitges (en endavant, Turisme de Sitges), amb CIF núm.Q0801435I i domicili al carrer Sínia Morera, núm. 1, 08870 Sitges.

Telèfon: +34 93 810 93 12 | Correu electrònic: info@sitgestur.cat

Turisme de Sitges és una entitat pública empresarial local creada per l’Ajuntament de Sitges, mitjançant acord de 9 d’octubre de 2006, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), núm. 256, de 26 d’octubre de 2006 i dotada de personalitat jurídica pròpia.

 

2.         Objecte

Aquest lloc web ha estat creat i dissenyat per a donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per Turisme de Sitges.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general del citat lloc web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condiciones Generals incloses en aquest Avís Legal.

Turisme de Sitges es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i informacions, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del present lloc web.

 

3.         Ús del lloc web

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que Turisme de Sitges posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.

En qualsevol cas, l'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Turisme de Sitges pugui sofrir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.Turisme de Sitges no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l'usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través del lloc web.

 

4.         Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web (inclosos el codi font, el disseny, l’estructura de navegació, logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius referits a productes i serveis del web) i els seus continguts (inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, els vídeos, les representacions gràfiques, etc.) són propietat de Turisme de Sitges, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació, o bé són d’ús autoritzat a Turisme de Sitges per part d’algun organisme vinculat a aquest o de tercers que en són titulars.

L'Usuari haurà de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web. Queda expressament prohibida la cessió de qualsevol d’aquests drets sobre el present web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès; és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això anterior, l'usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

 

5.         Enllaços.

L'usuari d'Internet que vulgui introduir un enllaço linkdes de la seva pàgina web al lloc web de Turisme de Sitges haurà d'obtenir prèvia autorització de Turisme de Sitges per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:

•    L’enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.

•    Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d'Internet diferents a les de la present pàgina web.

•    El link o la pàgina d'enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic.

•    En cap cas es realitzaran, des de la pàgina web on es troba l'enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre Turisme de Sitges.

•    El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de Turisme de Sitges dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats per Turisme de Sitges.

•    L´establiment d´un hiperenllaç no implica en cap cas l´existència de relacions entre Turisme de Sitges i el propietari de la pàgina web en que es pugui establir, ni l´acceptació i aprovació per part de Turisme de Sitges dels seus continguts o serveis.

Les autoritzacions a què es refereixen els apartats anteriors es demanaran per escrit o per correu electrònic adreçats a Turisme de Sitges.

El servei d'accés al web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet que no depenen de Turisme de Sitges ni de cap organisme vinculat a aquesta entitat. En aquests casos, Turisme de Sitges actua com a prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

En el supòsit que l'usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a Turisme de Sitges, d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la aquesta clàusula, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

L'existència de links o enllaços no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Turisme de Sitges amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Turisme de Sitges no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Turisme de Sitges.

Informem a l´usuari que l’enllaç anomenat‘Reserva Ara: Et garantim el millor preu’ i ‘On dormir’ és un servei prestat per una tercera empresa externa a Turisme de Sitges amb unes Condicions legals i política de privacitat pròpies.

6.         Publicitat.

Al lloc Web s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d'aplicació. Turisme de Sitges no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

7.         Protecció de dades de caràcter personal i ‘cookies’.

En relació amb les dades personals que es recullin a través dels formularis que es troben a la disposició dels usuaris en els apartats ‘Contacte’, ‘Professionals’ i ‘Newsletter’, aquestes seran tractades d'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament (RD 1720/2007). L’enviament d’aquestes dades per part de l’usuari pressuposa que ho ha fet de manera voluntària.

Turisme de Sitges l’informa que les seves dades passaran a formar part dels seus fitxers amb la finalitat de gestionar la seva petició, així com per poder oferir-li la resta de serveis d'aquesta pàgina web i remetre-li informació relacionada amb la vila de Sitges i les activitats que Turisme de Sitges i els seus programes organitzin o de les quals participi.

L'usuari registrat en aquesta pàgina web podrà en tot moment accedir a aquest fitxer a fi d'oposar-se, modificar, corregir o cancel·lar, total o parcialment, el seu contingut, o revocar el consentiment si escau atorgat, mitjançant correu electrònic a info@sitgestur.cato per correu postal a carrer Sínia Morera, núm. 1, 08870 Sitges, indicant la referència “LOPD”.

En relació a les ‘cookies’ consulti la política de cookies.

ÚLTIMES NOTÍCIES

AGENDA

Sitges sedueix amb la major cita de l

ÚLTIMES NOTÍCIES

Sitges sedueix amb la major cita de l'art tèxtil


RESERVA ARA!

Et garantim el millor preu

Festival Internacional de Patchwork. Sitges 2019

AGENDA

Festival Internacional de Patchwork. Sitges 2019

Mar 24